Info over Laudato Si

In het voorjaar van 2015 kwam de brief van Paus Franciscus over “De zorg voor ons gemeenschappelijk huis” uit. De paus roept daarin “alle mensen van goede wil” op om met respect en eerbied om te gaan met de Aarde en de armen.

De ommekeer waartoe de paus oproept is ingrijpend: economie, politiek, maatschappij, ja ook de kerk moeten gericht zijn op het behoud van de schepping, op het verbeteren van de levensomstandigheden van de zwaksten en op het welzijn van generaties die na ons komen.

Er is een speciale site opgezet vanuit KNR/CMBR. de link is   www.laudato-si.nl

Op deze site vindt u algemene informatie, werkmateriaal, achtergrond artikelen en in formatie over activiteiten rond de encycliek.


De tekst van Laudato Si

Downloaden van Nederlandse uitgave van Internet:https://www.RKDocumenten.nl

Het document aanschaffen:

Bisdom Breda Postbus 90189, 4800 RN Breda tel:

per Email: [email protected]


 

Wereldgebedsdag voor de Aarde: 1 september

Zie agenda van website Laudato Si.

 

cropped-bloemen-de-gaarde10-4-07foto-by-maura.jpg

Religieuze leiders vragen aandacht voor klimaatverandering

Tientallen religieuze en morele leiders hebben op een alternatieve klimaattop in Parijs een gemeenschappelijke verklaring afgelegd over het klimaat.  Ze vragen unaniem om de heersende wegwerpcultuur en de vernietigende onverschilligheid tegenover klimaatverandering een halt toe te roepen

De ‘Top van het Geweten’, zoals de bijeenkomst officieel heet, trok vorige week dinsdag ( 21 juli 2015)  niet alleen vertegenwoordigers van alle grote wereldreligies aan maar ook leiders van ngo’s, inheemse volkeren en de cultuursector. Ze hopen dat de wereldleiders op de klimaatconferentie van Parijs in november niet onverschillig zullen blijven tegenover de gevolgen van de klimaatverandering.

‘De mensen die het minst vervuilen zijn de grootste slachtoffers.’

10237-160x160

‘Onze ultieme wens is dat ze even betrokken als wij zullen zijn’, zegt de katholieke kardinaal Peter Turkson. Hij is een van de adviseurs van paus Franciscus, die enkele weken geleden een encycliek over het milieu schreef.

Volgens hem zijn de grootste hindernissen voor een duidelijke oplossing onze eigen emoties en ons verstand. ‘De mensen die het minst vervuilen zijn de grootste slachtoffers van de klimaatverandering’, aldus de kardinaal.

Open brief

Het belangrijkste doel van de klimaattop van religieuze leiders is bewustmaking bij burgers en politieke leiders. Een van de speerpunten van de top is een open brief die de deelnemers in november zullen afgeven aan de 195 overheden van de klimaatconferentie in Parijs. De brief wordt gesteund door de Franse overheid en talloze religieuze en politieke leiders zoals prins Albert II van Monaco en de Algerijnse sjeik Klalèd Bentonès.

In de open brief beschrijven inheemse volkeren hoe hun manier van leven bedreigd wordt door de olie-industrie en bedrijven die sojaplantages aanleggen. ‘We zijn hier omdat we de stem van de inheemse volkeren willen laten horen’, zegt Patricia Gualinga, een vertegenwoordigster van de Ecuadoriaanse Serayaku-gemeenschap. ‘We zijn allemaal bezorgd over het klimaat omdat ieder van ons de gevolgen ondervindt.’

Bewustmaking

Deelneemster Samantha Smith, vertegenwoordigster van het Wereldnatuurfonds, denkt dat de religieuze klimaattop een keerpunt kan betekenen voor de bewustmaking van de klimaatverandering in de maatschappij. ‘Als ik de nieuwste klimaatrapporten lees, krijg ik soms slapeloze nachten. Maar het aantal deelnemers aan deze conferentie en hun eengezindheid geven me toch hoop voor de toekomst. We moeten werken aan onze meningsverschillen en beter samenwerken’, zegt ze.

‘We moeten beter samenwerken.’

Desondanks gelooft Smith dat niet iedereen bereid is tot samenwerking. Zo is de olie-industrie nog een opvallende afwezige aan de onderhandelingstafel. ‘Die sector heeft tot nu toe geen serieuze bijdrage geleverd aan een oplossing voor het klimaatprobleem’, zegt ze.

Vertegenwoordigers van de grootste oliebedrijven organiseerden in mei 2015 hun eigen klimaattop in Parijs. Ze verklaarden daar dat ze een klimaatakkoord willen waarbij de uitstoot van broeikassen tot nul wordt herleid.

Ook andere stakeholders zoals wetenschappers, lokale politici en ngo’s organiseerden reeds hun eigen conferenties in afwachting van de grote klimaatconferentie in november. Of al deze initiatieven resultaat opleveren is nog niet zeker. Maar volgens de Franse overheidsgezant Nicolas Hulot, die de religieuze klimaattop afgelopen dinsdag organiseerde, is er hoop. ‘Er is vandaag een licht ontstoken op de klimaattop en ik hoop dat dit licht blijft branden’, besluit hij.

Bron : Nieuwsbrief MO, 27 juli 2015. Vraag de gratis Nieuwsbrief aan! Schrijf in op MO* Daily en ontvang dagelijks 5 topartikels.

Eco-encycliek “Laudato si” van Paus Franciscus is uit

Encycliek: ‘Onze zuster, Moeder Aarde, schreeuwt’

CroppedImage848250-Jeanluc-calm-lake

Rome (RKK) 18 juni 2015 – Vandaag is de langverwachte encycliek van paus Franciscus over de milieuproblematiek officieel gepresenteerd. Het document is in zeven Europese talen en in het Arabisch verschenen (zie Vaticaanse website >>). De titel luidt Laudato si’, de beginwoorden van het in het Umbrisch geschreven lied van Sint-Franciscus, waarin de heilige van Assisi de schepper prijst.In Laudato si’, gedagtekend op Pinksteren 2015, keert de paus zich tegen de modernistische visie op de natuur. Het dominante technocratisme moet volgens hem plaatsmaken voor een “ecologische spiritualiteit”, waarbij de natuur wordt beleefd als een medeschepsel van God en niet als een onuitputtelijke voorraadkamer voor onze materiële behoeftes.De paus haalt in het begin van zijn inleiding een gedeelte uit het beroemde Zonnelied van Sint-Franciscus aan: ‘Geprezen zijt Gij (Laudato si’), mijn Heer, door onze Zuster, Moeder Aarde, die ons ondersteunt  en leidt, en die allerlei vruchten voortbrengt met gekleurde bloemen en kruiden.’

Paus Franciscus: “Deze zuster schreeuwt nu tot ons, omdat we haar schade hebben toegebracht door ons onverantwoordelijke gebruik en misbruik van de goederen waarmee God haar heeft bedeeld. Wij zijn onszelf gaan beschouwen als heren en meesters, die het recht menen te hebben haar naar believen te plunderen.”

De encycliek bestaat uit 246 genummerde paragrafen, verdeeld over een inleiding en zes hoofdstukken:

  1. ‘Wat gebeurt er met ons gemeenschappelijk huis?’
  2. ‘Het Evangelie van de Schepping’
  3. ‘De menselijke wortels van de ecologische crisis’
  4. ‘Integrale ecologie’
  5. ‘Lijnen voor oriëntering en actie’
  6. ‘Ecologische educatie en spiritualiteit’

De encycliek zal allicht de ergernis wekken van de klimaatsceptici. Deze publicisten claimen – al of niet gesponsord door belanghebbenden – dat de opwarming van de aarde niet is veroorzaakt door menselijk handelen. Paus Franciscus verwerpt deze visie, maar doet dat ook met de nodige voorbehouden: “Een zeer sterke wetenschappelijk consensus geeft aan dat we thans getuige zijn van een verstorende opwarming van het klimaatsysteem. In de afgelopen decennia is deze opwarming vergezeld gegaan met een constante stijging van de zeespiegel en, zo lijkt het, door een toename van extreme weersomstandigheden. Overigens kan er geen wetenschappelijk vastgestelde oorzaak aan elk van de afzonderlijke fenomenen worden toegeschreven. De mensheid wordt opgeroepen te erkennen dat er een noodzaak bestaat om veranderingen in leefstijl, productie en consumptie aan te brengen, waarmee men deze opwarming of tenminste de menselijke oorzaken die haar voortbrengen of verergeren, kan bestrijden. Het is waar dat er andere factoren zijn (zoals vulkanische activiteit, variaties in de baan en as van de aarde, de zonnecylus), maar talrijke wetenschappelijke studies tonen aan dat het leeuwendeel van de mondiale opwarming in de laatste decennia te wijten is aan de grote concentratie van broeikasgassen (koolstofdioxide, methaan, stikstof, e.a.), die vrijkomen ten gevolge van menselijke activiteit” (nr. 23).

In het derde hoofdstuk geeft de paus een wijsgerige analyse van de wortels van de menselijke oorzaken van de ecologische crisis. Hij gaat daarbij in op de voor- en nadelen van de technologische vooruitgang die mensheid de afgelopen twee eeuwen heeft geboekt. Het “eendimensionale” vertrouwen van de mens in de technocratie is er volgens hem de oorzaak van dat de schepping wordt gereduceerd tot een bruikbaar object. Waar Sint-Franciscus van Assisi de ‘vruchten van de aarde’ ziet als medeschepselen, daar beschouwt de moderne mens de natuur als louter een voorraadkamer van energie en grondstoffen waarmee hij de natuur naar zijn hand kan zetten.

Om ‘zuster aarde’ te vrijwaren van uitputting is het volgens paus Franciscus nodig dat er anders naar het ‘gemeenschappelijke huis’ wordt gekeken. Christenen zouden daarbij het voortouw moeten nemen door de ontwikkeling van een ecologische (eco- = ‘huis’ ) spiritualiteit. De paus meent immers dat een werkelijke ommekeer niet mogelijk is door het aanvaarden van een leer, maar vooral door een nieuwe bezieling, een “mystiek” (nr. 216).

De paus is zich ervan bewust dat er “geëngageerde en biddende christenen zijn die het milieuvraagstuk met realisme en pragmatisme als excuus, plegen te bespotten”. Anderen stellen zich passief op en zijn niet van plan “hun gewoontes te veranderen”. “Zij zijn niet bereid tot een ecologische ommekeer, dat wil zeggen dat alles wat voorkomt uit de ontmoeting met Jezus Christus, in de relatie met de wereld tot bloei wordt gebracht. Het in praktijk brengen van de roeping tot het beschermen van Gods werk, behoort wezenlijk tot een deugdzaam leven; het is niet facultatief of een secundair aspect van de christelijke ervaring” (nr. 217).

Paus Franciscus en Klimaat

Paus wil stempel drukken op klimaattop

Van: op 30 december 2014 | 2 reacties | categorie: Nieuws

paus FranciscusVolgens bisschop Marcelo Sorondo, kanselier van de Pauselijke Academie van Wetenschappen, wil paus Franciscus zijn stempel drukken op de VN-klimaattop in Parijs eind 2015. Daar moet na vele mislukkingen eindelijk een wereldwijd akkoord tot stand komen dat de uitstoot van broeikasgassen aan banden legt.

De Pauselijke Academie van Wetenschappen is een instelling van het Vaticaan. Zoals de naam aangeeft, houdt ze zich bezig met wetenschappelijke kwesties.

“Onze academici gaven hun steun aan het initiatief van de paus om de cruciale beslissingen van volgend jaar te beïnvloeden”, zei Sorondo in Londen aan Cafod, een Britse katholieke ontwikkelingsorganisatie.

Encycliek

De paus plant meerdere offensieven. Het belangrijkste wordt een lange tekst over het thema. Begin dit jaar raakte al bekend dat de leider van de rooms-katholieke kerk aan een belangrijk document over ecologie was begonnen. De publicatie van de tekst is voor volgend jaar. Franciscus wil hem bekendmaken naar aanleiding van zijn bezoek in maart aan Tacloban, de Filipijnse stad die in 2013 door de tyfoon Haiyan werd verwoest.

Het is niet zomaar een tekst. Het wordt een encycliek, een belangrijke pauselijke rondzendbrief. Die gaat naar alle bisschoppen en priesters, die het op hun beurt onder de gelovigen verspreiden. Wereldwijd zijn er naar schatting 1,2 miljard rooms-katholieken.

VN

De paus is ook van plan om in september naar New York te gaan. Hij wil er de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties toespreken. De VN nemen dan belangrijke beslissingen over de nieuwe armoede- en milieudoelstellingen.

In New York moet dan ook een bijeenkomst van religieuze leiders plaatsvinden, zegt Sorondo. “Het is de bedoeling om leiders van de belangrijkste godsdiensten samen te brengen om alle mensen bewust te maken van de toestand van ons klimaat en de tragedie van sociale uitsluiting.”

Tegen ontbossing

De paus liet zich al meermaals uit over milieukwesties. Alleen al de keuze van zijn pauselijke naam gaf aan dat milieu een belangrijk thema zou worden. Jorge Mario Bergoglio noemde zichzelf naar Franciscus van Assisi, de patroonheilige van de dieren en het milieu.

In juli kantte hij zich nadrukkelijk tegen de ontbossing. “In Amerika, en ook in mijn geboorteland (Argentinië), wordt zoveel bos gekapt om er landbouwgrond van te maken, bossen die anders meer leven hadden kunnen geven”, zei hij in een toespraak aan een Italiaanse universiteit. “Dat is onze zonde: we exploiteren de aarde zonder dat we haar toelaten ons te geven wat ze in zich draagt.”

Oproep van bisschoppen

Bij de VN-klimaattop van dit jaar, begin deze maand in Peru, riepen bisschoppen uit de hele wereld op om een einde te maken aan het tijdperk van fossiele brandstoffen. De strijd tegen de opwarming van de aarde, en de gevolgen daarvan voor de allerarmsten, is een morele plicht, schreven ze. Katholieken kunnen niet onverschillig aan de kant toekijken.

Paus Franciscus zelf stuurde aan de Peruaanse milieuminister Manuel Pulgar-Vidal, voorzitter van de klimaattop, een boodschap om dringend actie te ondernemen tegen de klimaatverandering.