Wensen voor Kerstmis en het Nieuwe Jaar

 

Wie in deze tijd van het jaar net voor de zon opkomt naar de zuidelijke hemel kijkt, ziet de Morgenster. De Morgenster is de planeet Venus; fel licht tegen een donkere hemel.

Er ligt een diepe symboliek in dit kosmische verschijnsel en het licht van Kerstmis. Een geboorte van Licht die verwijst naar pasgeboren en kwetsbaar kind. Een ster verschijnend bij de geboorte van het ware Licht, dat in de wereld kwam. Onze voorouders zagen het en begrepen…

Als we ons nu laten raken door dit teken wordt ons de weg gewezen naar een diepe zekerheid. “Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen” ( Joh. 1, 1-5 ). Licht verschijnt immers niet zonder duisternis. Weer verschijnt God in onze tijd en ruimte in alles wat leeft en geschapen is. Mysterie van Kerstmis, feest van de Goddelijke Geboorte, in 2017.

De mysticus Meister Eckhart noemt Kerstmis “de Godsgeboorte in de ziel van iedere mens”: nieuw bewustzijn uit een tijdloze Goddelijke Bron.

Laten we in dit Licht van Kerstmis op weg gaan, afgestemd op de mogelijkheden en de kansen van onze tijd. In al het donker straalt het Goddelijke Licht in ieders hart en in alle harten samen, in de op hand zijnde geboorte van een nieuwe mensheid. In de mededogende mens die het kwetsbare kind opneemt en beschermt, waar en hoe dan ook. De geboorte van de mededogende mens, die afgestemd is op de Goddelijke Wijsheid en Liefde in alles wat is. Die Leven behoedt en bewaart. Die toekomst schept voor alle nog ongeboren leven van onze Aarde. Voor de kinderen van de Aarde: die van mensen en van onze broeders en zusters de planten, de dieren, het water, de grond en de lucht.

Zo mogen we ook in het nieuwe jaar onze plaats innemen in het web van liefde en leven, want elk gebaar van liefde en zorg verwijst naar de geboorte van de toekomstmens: de mededogende.

Stelt U zich een Aarde voor vol mededogende mensen. Tot onze laatste adem; mededogen, kwetsbaarheid, liefdevolle aandacht, verwondering en schoonheid. Helende aanwezigheid in de kracht van onze jaren en in de stilte van ons einde.

In Den Beginne was Geboorte: Kerstmis 2017 verwijst naar dit Geheim. “Met de geboorte van Jezus vieren we ook onze goddelijke geboorte… Zo mogen we onze eigenlijke waardigheid begrijpen”. W. Jäger

….”Uit zijn overvloed zijn we allen met goedheid overstelpt” Joh. 1,17

Dankbaar mogen we terugkijken naar dit afgelopen jaar. Ons geleid wetend naar de voltooiing van onze levens en onze uiteindelijke geboorte. In het licht van de Morgenster samen op weg elke dag van het nieuwe jaar.

Zalig Kerstfeest en een heel Gelukkig Nieuwjaar.

free picture Geralt

 

 

Elly Verrijt, december 2017

Transitie naar een nieuw wereldbeeld

 

We hebben een nieuw Verhaal nodig , een visie die ons leidt en die onze stappen onderbouwt in de overgangsfase naar een Nieuw Wereldbeeld. We hebben verstaan dat de crisis van onze tijd veroorzaakt wordt door een intense verandering van het dominante wereldbeeld van onze tijd.

In zijn boek “ Green Psychology” geeft de psychotherapeut en professor aan Harvard University ( USA), Ralph Metzner een overzicht het proces waar we midden in zitten.

 

 1. Inleiding

De huidige ecologische crisis is in al zijn facetten en omvang ,een katalysator voor een zeer ingrijpend onderzoek naar onze waarden en uitgangspunten op elk gebied van menselijke kennis en wetenschap. Dit is een uitdaging en uitnodiging voor alle disciplines om de meest fundamentele vragen te herformuleren.

De theoloog en eco -filosoof Thomas Berry heeft vaak gezegd, dat de tijd is aangebroken “om op het niveau van de mens als soort, te herontdekken wat het betekent om mens te zijn . ”Dit wil zeggen dat de huidige culturele paradigma’s ons niet echt kunnen bijstaan en ondersteunen bij de problemen die we nu onder ogen moeten zien. Het is nodig dat we hulp vragen en krijgen in de evolutionaire wijsheid van de mens als soort in zijn verbindingen met andere soorten en eco -systemen.

Dit zal bepalen of de menselijke soort een kans heeft om levensvatbaar te zijn naar de toekomst toe. We hebben immers de voorwaarden geschapen om het hele leef- systeem Aarde in een gevaarlijke impasse te brengen.

We hoeven niet in alle details de immers welbekende ecologische crisis en alle feiten daarvan te bestuderen. Dat is inmiddels goed vastgelegd. En we hebben de informatie tot onze beschikking.

Als we kijken naar de ecologische achteruitgang en de opgave voor ecologische heling dan zien we dat dit alle huidige culturele paradigma’s en de kennis van traditionele wijsheid doorkruist en omvat.

De overgang naar een ecologische manier van denken, leven en handelen vraagt om een revolutionaire doorbraak.

 

2.Het moderne, industriële wereldbeeld

werd in het leven geroepen door de wetenschappelijke revolutie van de zestiende en de zeventiende eeuw en de Industriële Revolutie van de achttiende en negentiende eeuw. De grondlijnen van een ecologisch wereldbeeld tekenen zich af in de natuurwetenschappen, de sociale wetenschappen, filosofie en het gedachtegoed van religie. Laten we kijken en onderzoeken welke cruciale transitie er nu plaats vindt in de overgang van een industriële tijd naar een digitale tijd.

Laten we dieper kijken dan de oppervlakkige kansen die de huidige technologie ons biedt. Cybercultuur en virtuele wereld staan niet voor een werkelijke verandering van waarden waar de huidige crisis om vraagt.

Sommige zeggen dat we uit de moderne tijd ( van rationalisme en positivisme) die begon met de Verlichting, nu naar een post- moderne tijd gaan.  En de postmoderne tijd zou dan vnl. een kritiek zijn op en bevragen van de moderne tijd en weinig te bieden hebben. Maar is niet juist in deze postmoderne tijd zichtbaar aan het worden dat er wel degelijk wijsheid en inzichten zijn die ons verder helpen bij het zoeken naar vormen van duurzaam leven, herstel, behoeden van de leefsystemen en habitat Aarde? Juist voor het behoeden van alle leven en niet alleen voor de mens.

In de natuurwetenschappen zien we verschillende nieuwe paradigma’s. De “mechanische filosofie” van Galileo, Descartes en Newton. Zij brachten kwantitatieve, mechanische modellen van fysieke processen in kaart, gedurende drie eeuwen van ontwikkeling van een mechanistisch wereldbeeld. De kosmos is terug te voeren tot een machine die functioneert volgens vastgelegde modellen en wetten.

Dit mechanistische wereldbeeld is nu volop in verandering naar een organisch wereldbeeld, zoals Thomas beschrijft en waarin de kosmos wordt gezien als een proces, een VERHAAL. Leven is geen bio-chemisch apparaat min of meer bestuurd door random ( toevallige) moleculaire combinaties. De nieuwe biologie ziet leven als een zichzelf voortbrengend, ( autopoeisis) genetisch gecodeerd proces dat gekoppeld is aan leefmilieu. De Aarde is geen log, levenloos lichaam van dode materie, maar in de Gaia theorie van James Lovelock en Lynn Margulis, is het een soort super- organisme , dat zich ontwikkelt in homeostatische ( het evenwicht in stand houdend) wederkerige interactie tussen levend organismen en het fysisch- chemische milieu.

Wetenschappelijke Paradigma’s

Industriële tijdperk                                               Ecologische tijd

Mechanistisch                                                        Organisch

Kosmos is een machine                                        Kosmos als proces, Verhaal

Aarde als dode materie                                        Gaia als superorganisme

Leven bij toeval, chemisch                                   Leven als autopoeisis

Determinisme                                                        Inter-determinisme, kans

Lineaire oorzakelijke verbanden                         Chaos; niet lineaire dynamiek Atomisme                                                               Holisme, systeem theorie

 

3.Kwantum fysica, met het princiep van onzekerheid, heeft het oude deterministische denken over de kosmos als machine uitgedaagd. De notie van chaos als een beeld van niet te voorspellen wanorde heeft de wiskundige orde in alles wat is, aardig door elkaar geschud.Het idee dat alles is opgebouwd uit atomen, deeltjes maakt plaats voor een holistische visie. De werkelijkheid is een systeem met complexe, op veel lagen zich voltrekkende verschijnselen van sub-atomische ( wat aan een atoom vooraf gaat) golven, deeltjes en atomen van het heelal en kosmos zelf.

En dan het veranderende inzicht dat enkel dat waar kan zijn en bestaat, wat kan worden waargenomen. In de oude opvatting van wetenschap werd er naar een verklaring gezocht in alles wat “van beneden” kon worden uitgelegd. In de postmoderne wetenschapsfilosofie, wordt deze opvatting aangevuld met integratieve, systemische perspectieven, die ook “oorzaken ” van boven toelaten

Epistemologie ( beelden )

 

Industriële tijdperk                                   Ecologische tijd

Logisch positivisme                                   Kritisch realisme

Operationalisme ( doen)                          Opbouwen

Reductionisme                                           Reductionisme en integratie

Het opkomende ecologische wereldbeeld vraagt om een heel andere opvatting en verstaan van de rol van de mens in heel het leven van Kosmos en Aarde. Vanaf het begin van de menselijke beschaving, was de mens “geroepen”om de Aarde te cultiveren en had de mens een houding van overheersing en uitbuiting t.a.v. de natuur.

Joods- Christelijke theologie heeft de mens, geschapen naar Gods beeld en gelijkenis, de opdracht gegeven de Aarde te onderwerpen en de heerschappij te voeren over planten en dieren. Heroïsch individualisme en patrilineair heersen zijn onze cultureel dominante waarden geworden in de opdracht die we onszelf hebben gegeven om de natuur te onderwerpen en beheersen. Zo is dan de natuur een onbeperkt reservoir van grondstoffen en bronnen voor ons nut. Zelfs de beweging tot behoud van de Aarde is nog grotendeels gebouwd op deze opvatting. De leefsystemen moeten behouden blijven opdat de mens er in de toekomt uit kan blijven putten.

 1. Daar tegenover staat, beïnvloed door ecologische concepten van co- evolutie en symbiose, een nieuw bewustzijn dat het van evolutionair belang is om ecologische integriteit en diversiteit te behoeden. Diepte ecologie reikt bio- centrische en eco – centrische waarden aan. De mens is deel van de natuur, niet boven of tegenover. Wij kunnen ons besef van wie we zijn ( ecologische Zelf) uitbreiden zodat het de identificatie met dieren, planten, ecosystemen en biotopen, ja heel de Aarde omvat.De bestemming van de mensheid is niet de overheersing van de natuur, maar een speciale kwaliteit van bewustzijn; de kwaliteiten van reflectie en creativiteit .                     Levende systemen van welke aard en soort dan ook, hebben een intrinsieke waarde, bestaan voor en in zichzelf en voegen als zodanig iets onvervangbaars toe aan heel de kosmos. Ze zijn er niet om de mens tot nut te zijn.
De rol van de mens

 

Industriële Tijdperk                                  Ecologische Tijd

De natuur overheersen                            Deel zijn van de natuur

Overheersing, controle                           Co-evolutie, symbiose

Heroïsch individualisme                          Ecologisch bewustzijn

Uitbuiting en management                    Restoratie en behoeden

Antropocentrisch / humanistisch          Bio-centrisch / eco-centrisch

Natuur is nuttig en daarom van            Natuur heeft een intrinsieke waarde

waarde

5. Met betrekking tot de grond is het westerse –industrieel –technologische wereldbeeld fundamenteel gebaseerd op het begrip eigendom en recht om te bezitten. Land is er om bebouwd en ontgonnen te worden voor landbouw, veeteelt, stedenbouw enz. Toen zesduizend jaar geleden krijgers uit C.Azie Europa binnenvielen, begon de strijd om het bezit van land.

We weten van de Eerste Volken, zoals bijv. de Indianen dat zij een heel ander begrip hebben over eigendom van grond. Zij hebben een dienende houding t.a.v. zorg voor het land met een heel groot respect voor de heiligheid van plaatsen.

Huidige ecologische bewegingen zoeken naar en ander houding t.a.v. land en leefsystemen. De mens leert weer opnieuw wat het betekent om de Aarde te bewonen in harmonie met alles wat is. ( Earth -literacy beweging)

De mens en zijn relatie tot land

 

Industriële Tijdperk                                 Ecologische Tijd

Gebruik het land                                       Ethiek van land; heilige zorg

Strijd om land                                            Het land bewonen

Grond bezitten                                          De bio regio anders bewonen

 

6. Ook de menselijke verhoudingen veranderen in het licht van de wereldwijde transitie naar een ecologische feministen een eco- feministen hebben al jaren geroepen dat de overheersing van de natuur dezelfde impuls is als de overheersing van vrouwen. Onder patriarchaat was het algemeen aanvaard dat vrouwen tot het bezit van de man behoorden, zoals vee en slaven en grond. Echt partnerschap en een gelijke man -vrouw relatie behoren tot de transitie die nu nodig is.

Raciale en etnische verschillen zullen steeds meer plaats maken voor een nieuwe planetaire cultuur. Verschillen worden gevierd en gerespecteerd. Patronen van dominantie en heersen moeten gecorrigeerd worden met en door de manier van omgaan met de natuur.

De mens en zijn sociale relaties

 

Industriële tijdperk                                             Ecologische tijd

Seksisme, patriarchaat                                       Eco- feminisme, partnerschap

Racisme, etnocentrisme                                     Multi –cultuur, diversiteit

Hiërarchie van klasse en kaste                          Sociale ecologie,eco- gerechtigheid

7. Verschillende theologen laten ons zien dat in de drie mono- theïstische godsdiensten, ( Jodendom, Christendom en Islam) God ( mannelijk) de transcendente schepper is, en de godheid die de wet voorschrijft. Er is dus een absolute afgescheidenheid tussen God en mens. Het enige wat je kunt doen is de wet in acht nemen en de priesters ondersteunen binnen de kerk.

In een animistische visie van de natuurvolken is alles wat is bezield, – dieren, planten, bergen, bossen, rivieren, landschappen- en bewoond door levende intelligentie ( spirits). Sjamanen en gewone mensen kunnen er mee in verbinding treden.

In monotheïstisch religies werd de natuur teruggebracht tot een schepping die zondig is. Er verandert veel in deze opvattingen in de huidige ( christelijke ) theologie, maar het is nog steeds een diep gewortelde opvatting bij veel gelovigen van de diverse godsdiensten.

Christelijke mystici zoals Hildegard van Bingen en Franciscus van Assisi hebben de diepe verbondenheid van God en Schepping en het Goddelijke van de Schepping bezongen en doorgegeven. Huidige “ creation spirituality” (M. Fox) en het werk van Teilhard de Chardin en e.a. laten zien dat theologie en ecologie kunnen samengaan

Kosmische boom, Hildegard van Bingen

 

Theologie en religie

 

Industriele tijd                                           Ecologische tijd

Natuur als achtergrond                            Animisme ( Anima Mundi)

Natuur is demonisch                                Natuur is heilig

Transcendente Goddelijkheid                  Immanente Goddelijkheid

Gevallen, zondige schepping                   Schepping spiritualiteit

Monotheïsme, Atheïsme                          Goddelijke is in alles,alles is goddelijk

 

Onderwijs en wetenschap

 

Industriële tijd                                           Ecologische tijd

Specialisatie in disciplines                        Integratie in disciplines

Wetenschap / Geestes –                           Totaal wereldbeeld                                                   Wetenschappen gescheiden

8. We zagen een steeds grotere specialisatie van disciplines en de onoverbrugbare kloof tussen de twee culturen van wetenschap en geesteswetenschappen. Met het werk van Thomas Kuhn ( die in de zestiger jaren schreef over een veranderend paradigma en er onderzoek naar deed) begon er een andere richting. In de wetenschap bij het opkomende ecologische wereldbeeld, is ecologie en niet lang natuurkunde het centrale uitgangspunt.

9.In de Industriële- technologische tijd stond in de politieke arena de staat centraal. Gedurende de Moderne Tijd kwam de Natie op uit de Middeleeuwse vormen zoals monarchie, feodale samenlevingen en Kerk. Dat leidde geleidelijk tot militaristische culturele eenvormigheid en een steeds grotere greep van de industrie. Deze twee machten werken in veel gevallen samen. Een ecologische tijd zal zich bewegen naar een decentralisatie van de staat, naar een multiculturele samenleving van zelfstandige bio- regio´s, op zelfvoorziening georiënteerd.

Politieke systemen

 

Industriële tijdperk                                  Ecologische tijd

Soevereine staat                                       Multinationale federaties

Gecentraliseerd nationaal gezag            Decentralisatie via bio regio´s

Patriarchale oligarchieën                         Egalitaire democratieën

Culturele homogeniteit                            Pluralistische maatschappij

Focus op nationale veiligheid                  Focus mens en milieu

Militarisme                                                 Commitment voor geweldloosheid

 

Economische systemen

 

Industriële Tijdperk                                  Ecologische Tijd

Multinationals                                           Economie vanuit de basis

Uitgaande van schaarste                          Uitgaande van onderlinge afhankelijkheid

Competitie                                                 Samenwerking en competitie

Onbegrensde economische                     Grenzen aan groei groei

Economische ontwikkeling                      Duurzaamheid

Natuur telt niet mee                                Economie afgestemd op ecologie

 

 1. De kapitalistische en de socialistische economie zijn beide gebaseerd op de illusie dat onbegrensde materiële vooruitgang verworven kan worden door verder gaande industrialisatie. Het natuurlijke kapitaal wordt niet meegerekend en vervuiling, giftig afval, gezondheids-problemen worden geacht bij te dragen aan de groei en zijn als dusdanig toelaatbaar. Groei gaat ten koste van de biosfeer, habitat wordt vernietigd en massaal uitsterven grijpt om zich heen.Een nieuwe richting is nodig, waarbij de politiek zich beweegt in de richting van coöperatieve, lokale gemeenschappen, duurzaam en in harmonie met wat de Aarde kan geven.
Technologie

 

Industriële Tijdperk                                  Ecologische Tijd

Verslaving aan olie                                   Hernieuwbare brandstoffen

Technologie om winst                             Duurzame technologie

Afvalbergen                                             Recycling, hergebruik

Exploitatie, consumptie                          Het beschermen en herstellen van eco systemen

We kunnen overgaan op een heel andere economie en technologie. De z.g. “zachte energieweg. De omvorming van de industrie naar hergebruik van grondstoffen en herbruikbare materialen.

In de landbouw betekent dit biologische landbouw ” die niet langer afhankelijk is van olie en dus kunstmest. Dit vraagt om een omvorming van de landbouw, de gezinsbedrijven en landbouw in gemeenschappen en collectieven.

Landbouw

 

Industriële Tijdperk                                  Ecologische Tijd

Monoculturen                                            Permacultuur, wissel culturen

Agrobussiness                                            Gezinsbedrijven

Bestrijdingsmiddelen, kunstmest             Biologische landbouw

Kwetsbare soorten, hoog gecultiveerd     Behoud van diversiteit

 

11.Tot slot

We hebben in onszelf het weten wat natuurlijk is en er is een weg. Van de ene kant worden we overspoeld door waarden die diep zijn gegraveerd in ons geheugen en cultuur. Maar juist omdat ze bij het culturele erfgoed behoren, zijn ze daarom nog niet afgestemd op de natuur.

Daarom lijken de nieuwe ecologische waarden en wegen soms zo anders, zo volkomen onconventioneel. Daar tegen over staat dat de weg die voor ons ligt natuurlijk is, te gaan. Die weg appelleert aan het diepe verlangen van de mens om een leven te leiden in afstemming op de natuur, overvloed en schoonheid van de Aarde.

Veel pioniers hebben in de afgelopen halve eeuw ons deze weg al getoond er over gesproken. Veel projecten en initiatieven zijn al ontwikkeld in deze richting. Nu nog de persoonlijke en politieke wil om deze weg te gaan en de transitie naar een ecologische tijd mee mogelijk te maken.

Thomas Berry heeft hierover zo helder geschreven. Volgens hem komen we nu aan het einde van een periode van 65 miljoen jaar van ontwikkeling van leven – het Kenozoicum. We bewegen ons naar een Ecologische tijd. We gaan ervaren dat we leven in een levende Aardegemeenschap waarin we niet langer de heersers zijn, maar participeren in een integrale gemeenschap van Leven!

 

 


 

Vrij bewerkt door Elly Verrijt

 1. Metzner PH.D

Green Psychology, Transforming our Relationship to the Earth. ISBN 9 780892 817986

Pag.171-182

Basis document Kosmologie

 

 

 

 

Module 1 Verdiepingstraject

Inleiding:

Hierbij de eerste module van dit verdiepingstraject. U kunt zelf het tijdstip bepalen wanneer u wilt starten en ook hoe lang u er over wilt doen. Ik reken op ongeveer twee maanden minstens. Het gaat erom om dit proces echt de kans te geven. Het vraagt tijd en die tijd geef ik u. Pas over twee maanden zal de volgende module op deze site staan.

U hoeft zich niet aan te melden. U kunt gewoon deze weg volgen. Hebt u al gaande behoefte aan contact, dan mag u me altijd mailen of bellen. Bijv. Als u een eindreflectie schrijft van deze module en graag uw inzichten en vragen deelt, dan zal ik die graag ontvangen. U mag van mij ook een antwoord verwachten.

Contact gegevens: 013 2200119 of 06 57360578, [email protected]

 

Module 1. De Spirituele betekenis van onze tijd

In deze eerste module staan we stil bij hoe we onze huidige tijd beleven. Welke zin en betekenis kunnen we geven aan wat er in onze tijd gebeurt’? In welke tijd leven we? Hoe zijn we als mens met onze eigen persoonlijke geschiedenis deel van het grote wereldgebeuren en voegt ons leven iets toe aan de weg van de Kosmos en de Aarde?

We beginnen aan dit traject door hier bij stil te staan. In welke wereld werden we geboren? Wat hebben we hier te doen en om die vraag te beantwoorden is het nodig om verder te kijken dan de gebeurtenissen van elke dag.

Ik stel een aantal artikelen voor, de meesten ook met meditaties en vragen voor reflecties. Deze artikelen vindt u in de verschillende categorieën.

Voor u begint stel ik u voor enkele pagina’s te lezen, voordat u aan de artikelen in de categorieën begint als u dat nog niet hebt gedaan.De pagina’s geven weer waar het verder in de artikelen over gaat en het proces dat we samen gaan volgen

Introductie van de website en het verdiepingstraject

 1. Pagina Spirituele Ecologie: de opzet van deze weblog. Een spirituele dimensie ontdekken voor de huidige ecologische crisis.
 2. Pagina Ecologisch Wereldbeeld. Hier worden de verschillende modules beschreven die ik heb ontwikkeld. Het is min of meer de weg die we zullen gaan in dit spirituele verdiepingstraject in  de verschillende modules.
 3. Pagina Proces Spirituele Ecologie: hier heb ik de groeiweg beschreven die u zeker zult gaan herkennen als u het verdiepingsproces volgt. Het is geen vrijblijvend lezen van artikelen en informatie, maar mogelijk gaat het u ook diep raken.
 4. Pagina Ziel-in-Beweging: de weg van spirituele groei als een proces van steeds weer opnieuw geboren worden.

Als u in de afgelopen tijd de weblog hebt bezocht hebt u mogelijk de pagina’s al gelezen.

Begin van het verdiepingsproces: de eerste module.

Als u de pagina verdiepingstraject hebt gelezen, heb u zich waarschijnlijk al goed voorbereid om aan dit traject te beginnen. Lees het nogmaals en zie of u nog stappen wil zetten voor dat u met de eerste module begint. Is het al gelukt om dagelijks stille tijd voor meditatie en reflectie in te bouwen? Hebt u er met anderen over gesproken en mogelijk al een of meerdere maatjes gevonden om af en toe uit te wisselen? Kortom bent u er klaar voor om te starten.

 • Markeer dit beginmoment: sta stil bij uw intentie. Waarom wilt u dit doen? Wat verwacht u te ontvangen? Wat gaat u investeren? Biedt dit alles aan voor het welzijn van heel de gemeenschap van leven op deze planeet. Neem tijd voor meditatie en/of gebed als u daar vertrouwd mee bent.
 • Als u zover bent, begin dan met het leesmateriaal en de aangegeven films en video’s. Voor verdere verdieping staan er boeken onder de artikelen en aan het eind van deze module.

Ga naar Categorieën

 1. Spirituele betekenis van onze Tijd
 • Het Grote Ontwaken 1.   Dit artikel beschrijft de betekenis van onze tijd vanuit een evolutionair perspectief. We worden uitgedaagd om wakker te wakker en te durven zien dat het een cruciaal moment is in de geschiedenis van de Aarde. Een tijd van keuzes en ommekeer. Meer en meer klinkt de vraag of we het overleven, of het leven op de Aarde het overleeft. Een wereld op een tweesprong.  We zullen dieper verstaan dat het spirituele ontwaken van onze eigen ziel en het spirituele proces van de Aarde met elkaar verbonden zijn. Hoe ziet uw omslagpunt eruit?
 • Het Grote Ontwaken 2. Wanneer en hoe is het in uw leven gebeurd? We kijken naar de ontwikkelingen van de afgelopen vijftig jaar en het bewustwordingsproces van de ecologische crisis. De bijzondere kansen van onze tijd en het verstaan van onze rol in deze tijd. We kijken naar de weg van groeiend bewustzijn. De geboorte van de universele mens in ons en evolutionair bewustzijn. Dat we als mens niet weten wie we zijn is de oorzaak van zoveel verstoring van het levensweb en is een gapend gat in ons bewustzijn.  Hoe kunnen we het pad van Nieuwe Bewustzijn gaan? Meditatie : Het zijn kritieke tijden .
 • Ecologisch Bewustzijn als weg naar Spirituele groei. We zijn deel van het ontzagwekkende proces van het ontstaan en groei van bewustzijn: alles heeft bewustzijn. Van water en stenen, dieren en mensen. En nu is het bewustzijn van mensen op een heel cruciaal moment aangekomen: we maken een enorme sprong in bewustzijn door om weer te weten wie we zijn en wat onze taak is, op een moment dat we ons zo pijnlijk bewust worden wat we als mensen hebben gedaan met de Aarde ons toevertrouwd. Bij dit artikel vindt u een meditatie proces in verschillende fases. Neem er alle tijd voor. Leg uw teken/schildermateriaal klaar. Laat het maar gebeuren en laat het allemaal ontstaan.
 • De Roep   Een Reflectie over onze roeping in deze tijd. Er is iets groots aan het gebeuren wereldwijd. Ons niet te laten ontmoedigen door alles wat er gebeurt, maar heel diep ons afstemmen op wat er in mensen en gemeenschappen gebeurt. De revolutie naar een duurzame samenleving  en een vernieuwde Aarde-verbondenheid.
 • Overweging bij alle conflicten in de wereld nu. Een meditatie.

2. Categorie: Spirituele Weg en Begeleiding

 • Onze Ziel en de ziel van de Wereld. Over de crisis van de hedendaagse mens, zo verbonden met de crisis van de Aarde. Wat de Aarde en haar leven overkomt, overkomt ieder van ons, want we zijn Aarde. Door de crisis naar een kosmisch bewustzijn. De pijn van de Aarde durven zien, is de eerste stap naar het helen van onze eigen ziel en de ziel van de Aarde. Enkele overwegingen en meditaties.

3. Categorie Wereldbeeld, paradigmashift

 • Het Moderne Wereldbeeld . Een artikel uit Evening Thoughts, Thomas Berry en vertaald door Michiel Doorn. In dit artikel wordt beschreven hoe het gangbare denken over de wereld en onze plaats van mens mede de oorzaak is dat de vernietiging van de Aarde plaatsvindt. Let op wat voor u herkenbaar is. Probeer meer zicht te krijgen op uw gedachten en overtuigingen m.b.t. het bewonen van onze Aarde.

4. Categorie Mindfulness / Innerlijk Leven

 • Mindfulness; Leven in Aandacht    Thich Nhat Than

 

5. Categorie Meditaties

 • Mediteren met Thomas Berry: Het veld aan de overzijde van de beek. In deze meditatie maakt  Thomas Berry ons deelgenoot van zijn proces van ontwaken en ecologische bewustwording. Hoe ziet uw bewustwordingsproces er uit/ Fases, gebeurtenissen etc. Schrijf erover en deel het met anderen.
 • Zie ook de pagina’s Dagelijkse wijsheid en Mijn reflecties.
 • Zie ook Pagina’s Dagelijkse Wijsheid en Mijn Reflecties.

 

Films en Media

 1. Home: https://www.youtube.com/watch?v=jqxENMKaeCU Deze film toont ons de geschiedenis van de Aarde . Op een indringende wijze worden we geconfronteerd met de huidige situatie van de Aarde. En de grote vraag: zullen we het overleven ondanks alles wat er al verloren is gegaan in de laatste twee honderd jaar? Het is een vrij lange film, maar toch aan het begin van dit leertraject is het goed om een dieper inzicht te hebben in de situatie van de Aarde, ons home! Let vooral ook goed ook op je emoties en gevoelens en schrijf erover na afloop van deze film.

2. Earth Pilgrim: A year on Dartmoor with Satish Kumar   https://vimeo.com/1300017834

3. Een nieuw Verhaal voor de Aarde: https://www.youtube.com/watch?v=gB-LFY9KYDM

4. Kingdom of Shambala. You tube film by Joanna Macy een heel oude profetie voor onze tijd.  https://www.youtube.com/results?search_query=kingdom+of+Shambala+joanna+macyThe

5. Choosing Life/ Bioneers, Joanna Macy, You tube, haar persoonlijk proces van ontwaken.   https://www.youtube.com/watch?v=3wy1Pq4Tn1k

6. Embracing pain  Joanna Macy, You tube https://www.youtube.com/watch?v=7fnEUhZIirw

 

Boeken rond dit thema

 • Je kunt de wereld veranderen. Ervin Laszlo ISBN 90 202 8338
 • Het Chaospunt De wereld op een tweesprong Ervin Laszlo ISBN 90 202 8848-7
 • Bewuste Evolutie Barbara Marx Hubbard ISBN 90 74899617
 • In het Oog van de Orkaan. Nederland in Transitie. Jan Rotmans ISBN 978 94 6104 026 8
 • Laudato Si, Paus Franciscus, hoofdstuk 1

Ik wens u veel inspiratie.

Begin januari mag  u de volgende module verwachten.

 

vrije foto internet

 

 

 

Thuiskomen in de Kosmos: een Levenswerk

Wie de kranten leest en de tv volgt kan niet anders dan voortdurend geconfronteerd worden met verhalen over een dreigende toekomst en apocalyptische beelden. Zijn we soms niet zozeer bezig met de toekomst, welk beeld we daar dan ook bij mogen hebben, dat we “het in den Beginne” zijn kwijtgeraakt? Toch is dat wat de mensen van alle tijden het meest heeft beziggehouden. Maar ja, zij werden niet zo afgeleid van de wezenlijke vragen dan wij in onze tijd van sociale media en zo indringend geconfronteerd met de vragen rond de toekomst  van de Aarde en al haar leven. En toch..

De meeste traditionele culturen van alle tijden hebben een verhaal over het begin; sinds het begin van menselijk bewustzijn hebben mensen gezocht naar het geheim van het begin van het bestaan. Sjamanen en wijzen, filosofen en heiligen, rabbi’s en theologen en andere mensen van alle tijden en culturen, hebben op eigen wijze nagedacht over diepe en fascinerende vragen van het bestaan.

De oervraag van de mens van alle tijden, en daar horen wij ook bij, is: waar komt alles vandaan? Waar is het hart, de bron van de kosmos? Wat was er voor de Kosmos bestond? Wie heeft de Kosmos gewild en alles wat er uit is voortgekomen, of is alles toeval en de som van een reeks van wetmatigheden? Waar ben ik, wat ben ik hier komen doen, wat is mijn bestemming?

De antwoorden die de mens daarop heeft gevonden omvatten miljoenen jaren menselijke bewustzijnsontwikkeling. En je mag wel stellen, dat door de ontwikkeling van de wetenschappen en de ontdekkingen over de aard en natuur van de Kosmos, wij in onze tijd wel erg veel kunnen weten. Hebben we onze eigen antwoorden al gevonden? Weten we eigenlijk wel welk VERHAAL we leven?

Om dan uiteindelijk te ontdekken, dat dit “Nieuwe Weten”, vanuit de moderne wetenschappen ons aangereikt, bevestigt wat de “Oude Wijsheid” altijd al heeft vastgesteld: Liefde is de Bron die alles omvat, voedt en in leven houdt.

Lees “Thuiskomen in de Kosmos: een Levenswerk” verder

Mijn Missie in de Filippijnen 2009-2011

Mijn Missie In de Filippijnen 2009-2011

Werken aan Ecologisch Bewustzijn

Inleiding

In 2008 besloten de Medische Missiezusters dat de tijd was gekomen om mijn werk en leiderschap in De Gaarde in 1999 gestart door Elly Verrijt, MMZ, over te dragen aan de Stichting De Gaarde, die al in 2003 was opgericht. Zij werd gevraagd zich aan het einde van 2008 terug te trekken als voorzitster van de Stichting De Gaarde en als projectleidster. Een groep van gemotiveerde en professionele Aardewerkers zou De Gaarde voortzetten. Want dat de kring rond De Gaarde verder wilde gaan liet geen twijfel over. Alleen was het verre van duidelijk hoe en waar dan. Want het zou ook betekenen dat er een nieuwe locatie gezocht moest gaan worden. Een intens proces kwam op gang in de tweede helft van 2008. Veel speurwerk naar mogelijkheden voor een goede plek van waaruit de Gaarde verder zou kunnen en gaan en een goede woonplek voor Elly volgde. Uiteindelijk, net voor we echt moesten vertrekken kregen we twee voor de sloop bestemde woningen in de wijk Berkengaarde in Berkel- Enschot. Bijzonder, want van daaruit was alles ook begonnen in Udenhout in 1999.

De tweede helft van januari 2009 vertrokken we definitief van de plek aan de Molenhoefstraat in Udenhout waar zoveel was gebeurd en gegroeid. We kregen de beschikking over de twee kleine seniorenwoningen: een woning als onderkomen voor De Gaarde en de andere werd de uitvalsbasis voor de reizen van Elly naar Z.O. Azië.

 

 1. Een nieuwe roeping en nieuwe uitdaging

In 2006, nog ver van een overdracht verwijderd, waren Medische Missiezusters in de Filippijnen begonnen met een Centrum voor Ecologische Bewustwording. Ze hadden het HEAL (Haven for Ecological and Alternative Living) genoemd. Toen al dacht ik en had het ook te kennen gegeven, dat wanneer ik mijn werk in De Gaarde zou hebben afgesloten, te overwegen of ik daar zou kunnen meewerken. Eigenlijk was die gedachte door alle gebeurtenissen in De Gaarde wat op de achtergrond geraakt. Toen kwam vanuit mijn gemeenschap, de Medische Missiezusters in 2008 de opdracht om naar Z.O. Azië te gaan en te gaan onderzoeken of ik daar zou kunnen bijdragen aan het ecologische bewustwordingswerk. Ik was er heel blij mee, want het contrast van de bruisende Gaarde naar een seniorenwoning op een stil hofje was wel erg groot. Het loslatingsproces was heftig en de rouw diep. Och aanvankelijk was het een opluchting, nu kon ik wat rustiger gaan leven. Maar de situatie, waarin ik vanuit mijn keukenraam letterlijk kon zien wie er in – en uit gingen in De Gaarde, was niet erg bevorderlijk voor het loslatingsproces. Ik heb vaak niet kunnen begrijpen waarom de scheiding zo abrupt en definitief moest zijn. Het nieuwe avontuur dat ginds, aan de andere kant van de wereld lonkte, was een goede hulp om mijn blik op iets anders te richten.

Lees “Mijn Missie in de Filippijnen 2009-2011” verder